Jak przenieść prawa autorskie lub udzielić licencji?

Autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do rozporządzania utworem, korzystania z niego lub pobierania wynagrodzenia. Prawa te mogą być przeniesione na inną osobę na podstawie umowy. Oprócz przeniesienia autorskich praw majątkowych można również zawrzeć umowę o korzystanie z utworu, zwaną licencją. Elementy zarówno umowy o przeniesienie praw autorskich, jak i o korzystanie z utworu oraz formę w jakiej powinny zostać zawarte określa ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231).

Oznaczenie stron i przedmiotu umowy.

Po pierwsze umowa przenosząca prawa autorskie jak i upoważniająca do korzystania z utworu powinny być zawarte w formie pisemnej. Brak zachowania tej formy powoduje nieważność umowy.

O tym czy umowa jest licencją, czy umową o przeniesienie autorskich prawa majątkowych decyduje treść umowy. Jeżeli w umowie nie zawarto wyraźnego postanowienia o przeniesieniu praw autorskich domniemywa się, że udzielono jedynie licencji

Ponadto umowa powinna dokładnie określać strony umowy. Zazwyczaj jedną stroną będzie twórca dzieła (utworu), a drugą nabywca. . Stroną przenoszącą może być także podmiot, który uprzednio nabył prawa od twórcy. W przypadku licencji – licencjodawca i licencjobiorca.

Licencja przede wszystkim powinna wskazywać jakiego utworu dotyczy oraz sposób korzystania z utworu. Jeżeli natomiast w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu to przyjmuje się, że: “powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami”. Można w umowie dodatkowo określić miejsce i czas korzystania z utworu.

Wynagrodzenie oraz pola eksploatacji utworu.

Ważne jest aby umowa określała wysokość wynagrodzenia oraz pola eksploatacji za które wynagrodzenie będzie należne.

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli nie określono wysokości wynagrodzenia, jego wysokość określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

Równie istotne jest określenie w umowie pól eksploatacji za które należne będzie wynagrodzenie. Jeżeli tego nie doprecyzowano, twórcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Elementy dodatkowe umowy.

Umowa licencyjna może także ograniczać możliwość udzielania przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. (licencja wyłączna).

Umowa może także przyznawać prawo upoważniania innych osób do korzystania z utworu w zakresie przyznanej licencji. W razie braku takiego zastrzeżenia przyjmuje się, że licencjobiorca nie ma takiego prawa.

Jeżeli w umowie nie określono terminu licencji wynosi on 5 lat i po jego upływie umowa wygasa. Ważne jest zatem aby w umowie wskazać czas jej obowiązywania jeżeli ma być dłuższy niż 5 lat.

Warto także ustalić w umowie terminy wypowiedzenia umowy. Jeżeli ich nie określono, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć na rok na przód, na koniec roku kalendarzowego. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: