Wykreślenie roszczenia o zapłatę opłaty jednorazowej lub opłat rocznych. Jak wypełnić wniosek?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, pociąga za sobą konieczność ustalenia wysokości opłaty rocznej. Opłata ta może być wnoszona przez nowego właściciela gruntu przez okres 20 lat lub też zapłacona jako jednorazowa. Niezależnie jednak od wybranego sposobu wniesienia opłaty, roszczenie o jej zapłatę każdorazowo podlega zabezpieczeniu, przez dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Co więcej, w przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu wpisu roszczenia o opłatę, dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

O dokonanym wpisie roszczenia zostaniemy poinformowani przez doręczenie zawiadomienia z Sądu. W treści zawiadomienia przedstawione zostaną poszczególne działy księgi wieczystej i wpisy w niej dokonane.

Powyższe roszczenie o zapłatę opłaty jednorazowej (lub opłat rocznych) można wykreślić dopiero po wniesieniu wszystkich opłat albo po wniesieniu opłaty jednorazowej. Do czasu istnienia zobowiązania takie obciążenie będzie widniało w dziale trzecim księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu.

Dodać należy, że o ile wpis takiego roszczenia następuje w księdze wieczystej z urzędu, to jednak do jego wykreślenia niezbędne jest złożenie wniosku.

Bez złożenia wniosku, nawet po uregulowaniu wszystkich opłat roszczenie takie nie zostanie wykreślone.

Wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej wymaga zatem złożenia wniosku do właściwego sądu rejonowego, prowadzącego księgę wieczystą.

Warunki formalne wniosku.

Po zapłaceniu wszystkich opłat rocznych lub po wniesieniu opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje zaświadczenie, w którym potwierdza wniesienie opłaty. Takie zaświadczenie jest doręczane nowemu właścicielowi z urzędu. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 30 dni od dnia uregulowania opłaty (opat). Dokument ten stanowi podstawę do wykreślenia roszczenia w księdze wieczystej.

Do wniosku o wykreślenie roszczenia należy dołączyć oryginał zaświadczenia o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej.

Wniosek o wykreślenie roszczenia podlega stosownej opłacie. Wysokość opłaty za wykreślenie roszczenia została odrębnie uregulowana w ustawie o przekształceniu.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej opłata od wniosku wynosi 250 zł. W pozostałych przypadkach 75 zł.

Jako niezrozumiałe i niezgodne z zasadą równego traktowania należy ocenić pobieranie opłaty w kwocie 250 zł, od wykreślenia roszczenia tylko w sytuacji uiszczenia opłaty jednorazowej. Odczytuję to jako swoistą dodatkową opłatę, “karę” dla tych, których “stać” wnieść opłatę jednorazowo. Nawet bowiem z treści ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, (tj. art. 43 p. 3 w zw. z art. 46 tejże ustawy) opłata od wykreślenia roszczenia wynosi 75 zł. Zatem w przypadku wniosku o wykreślenie jakiegokolwiek innego roszczenia opłata wynosi 75 zł. Trudno tym samym zrozumieć konieczność wprowadzenia przepisu ustalającego wyższą opłatę tylko dla tych którzy jednorazowo zapłacili opłatę.

W wielu sprawach dotyczących lokali może okazać się, że kwotę udzielonej bonifikaty pochłonie właśnie opłata od wniosku o wykreślenie roszczenia. I chyba to stanowiło ratio legis tej podwyższonej opłaty od wniosku.

Przygotowanie wniosku.

Wniosek należy złożyć na formularzu oznaczonym KW-WPIS. Formularz wniosku do pobrania poniżej.

Pobierz formularz

Formularz składa się z 4 stron. W formularzu wypełnić należy jedynie pola jasne wniosku, a pola niewypełnione należy przekreślić. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.

Na pierwszej stronie w w rubryce “Oznaczenie sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek” wskazujemy w p. 1 właściwy sąd prowadzący księgę wieczystą oraz w p. 2 właściwy wydział ksiąg wieczystych.

W p. 3 “Numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek” dokładnie wpisujemy numer księgi wieczystej, w której wpisane zostało roszczenie. Numer ten będzie znajdował się na zawiadomieniu, które przesłane zostało z sądu po wpisie roszczenia. Numer ten składa się z liter oznaczających właściwy sąd, numeru księgi oraz cyfry kontrolnej.

Na drugiej stronie wniosku w rubryce “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”, w p. 7 należy wpisać żądanie.

Treść żądania może być następująca: “Wnoszę o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej nr ……. roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, na podstawie zaświadczenia wydanego przez ….., z dnia …. znak: ….. w oparciu o treść art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Pozostałe rubryki na tej stronie należy wykreślić.

Na stronie 3 wniosku należy podać dane wnioskodawcy. Jeżeli nieruchomość pozostaje we współwłasności należy wpisać dane współwłaściciela jako uczestnika.

Na stronie 4 w rubryce wykaz dokumentów w p. 84 należy opisać zaświadczenie, które jest załączane do wniosku. Na końcu wniosku należy wskazać wnioskodawcę, datę oraz złożyć podpis.

Należy pamiętać że w tych miejscach, w których we wniosku mamy znaczek ” *) ” należy niepotrzebne skreślić.

Gotowy wniosek należy opłacić w kasie sądu. Można też zrobić przelew na rachunek sądu, a następnie załączyć dowód opłaty. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu, lub nadać pocztą listem poleconym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: