Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W dniu 31 marca 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wprowadzone przepisy dotyczą całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, na którym – zgodnie z treścią przepisu par. 1 rozporządzenia – wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Uregulowane w rozporządzeniu ograniczenia, nakazy i zakazy w części obowiązują do dnia 11 kwietnia 2020 r., a w części obowiązują bez terminu, „do odwołania”.

Zakaz przemieszczania i nakaz określonego sposobu przemieszczania.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. co do zasady zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania osób.

W drodze wyjątku od powyższej zasady można przemieszczać się, ale tylko w celu:

  • wykonania czynności zawodowych lub służbowych, lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupów towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym, uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
  • wykonywania na zasadzie wolontariatu świadczeń związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID – 19;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo jednocześnie mogą poruszać się osoby w odległości nie mniejszej niż 2m od siebie. Zasady tej nie stosuje się w sytuacji poruszania się osoby opiekującej się dzieckiem do 13. roku życia oraz osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną lub która nie może poruszać się samodzielnie. Ponadto przemieszczanie się osoby niepełnoletniej do dnia 11 kwietnia 2020 r. jest możliwe tylko pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby dorosłej.

W środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Rozporządzenie nie reguluje zatem sposobu przemieszczania się samochodem prywatnym, przeznaczonym do przewozu 9 i mniej osób łącznie z kierowcą.

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy kraju.

Zakaz prowadzenia działalności określonego rodzaju.

Od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się prowadzenia działalności:

  • polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu, z wyjątkiem przygotowywania i podawania żywności na wynos;
  • dotyczącej organizacji, promocji lub zarządzania imprezami, projekcji filmów lub nagrań wideo oraz prowadzenia kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych
  • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
  • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;
  • salonów tatuażu i piercingu;
  • usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej.

Co do zasady zakazano także prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich. Nie dotyczy to zapewniania miejsc zakwaterowania dla osób objętych kwarantanną , wykonujących zawód medyczny lub w związku z wykonywaniem przez zakwaterowanych czynności zawodowych lub służbowych. Zakazano również działalności bibliotek, archiwów i muzeów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zakazane jest także sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, z tym zastrzeżeniem, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na danym terenie lub obiekcie nie może przebywać więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, lub osób dokonujących pochowania lub zatrudnionych przez zakład pogrzebowy. Natomiast od 12 kwietnia 2020 r. nie więcej niż 50 osób wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. Przepisy rozporządzenia ustanawiają także bezterminowy zakaz sprowadzania z zagranicy lub wywozu poza granice kraju oraz przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Przepisami rozporządzenia wprowadzono także ograniczenia w zakresie handlu detalicznego oraz prowadzenia działalności usługowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Obowiązują one od od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania.

Trzy osoby na jedno stanowisko kasowe.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w obiektach handlowych lub placówkach usługowych mogą przebywać 3 osoby na jedno stanowisko kasowe lub na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży w przypadku straganu lub targowiska. Jednocześnie w godzinach od 10:00 do 12:00 mogą to być osoby wyłącznie powyżej 65. roku życia.

Do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono obowiązek noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych. Obiekty handlowe oraz zarządzający targowiskami lub straganami zobowiązani są zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Co więcej obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe zobowiązane są dokonywać dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego po każdym kliencie.

Obowiązek zapewnienia pracownikom rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk.

W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakład pracy obowiązany jest zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy w zakładzie pracy nie może być mniejsza niż 1,5 metra.

Na poczcie tylko dwie osoby na jedno stanowisko.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w placówkach pocztowych dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko, z wyłączeniem osób obsługujących.

Ograniczona praca urzędów.

W okresie od 31 marca 2020 r. do odwołania, kierownik urzędu administracji publicznej może podjąć decyzję o ograniczeniach w funkcjonowaniu urzędu, przez wykonywanie wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, a także w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zakaz zgromadzeń.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń. Z kolei od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zgromadzenia nie mogą liczyć więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora. Zakazu zgromadzeń nie stosuje się do spotkań ii zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub związanych z prowadzeniem działalności.

Zakaz korzystania z terenów zielonych.

Do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się także korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności parków, zieleńców, ogrodów botanicznych, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.