Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniesienie sprawy do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej, określonej w przepisach ustawy opłaty sądowej. Brak takiej opłaty przy wniesieniu pozwu lub wniosku powoduje wezwanie strony do jej uiszczenia w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu pismo zostaje zwrócone. Natomiast pismo wniesione przez fachowego pełnomocnika które nie zostało należycie opłacone, podlega zwrotowi od razu, bez jakiegokolwiek wzywania do uiszczenia opłaty.

Nie wszyscy muszą wnosić opłatę.

Oczywiście są też i takie sprawy, w których strona nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Np: strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych czy strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

Nawet jednak gdy nie zaliczamy się do grona osób, nie mających obowiązku wnoszenia opłaty, wniesienie do sądu pozwu lub wniosku nie zawsze musi oznaczać konieczność uiszczenia bolesnych i wysokich opłat sądowych.

Co należy zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia od kosztów?

Jeżeli osoba wnosząca do sądu pismo nie jest w stanie uiścić należnej opłaty sądowej może wraz z tym pismem złożyć wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości lub w części. Wniosku o zwolnienie od kosztów nie trzeba składać na oddzielnej kartce. Można zawrzeć go w treści pozwu lub wniosku składanego do sądu. Wystarczy, że na początku, na końcu lub w którymś z kolejnych punktów pozwu lub wniosku zawrzemy następujący zapis: “Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości gdyż nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.”

Oświadczenie o stanie majątkowym.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie należy wypełnić na formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2014, poz. 366).

Jak wypełnić oświadczenie? – Polecam lekturę wpisu: https://prawopraktycznie.pl/?p=56

Spełnienie powyższych warunków spowoduje, że sąd będzie musiał rozpoznać złożony przez nas wniosek o zwolnienie od kosztów. Po jego rozpoznaniu sąd wyda postanowienie, które zostanie nam doręczone.

Poniżej wzór formularza oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania do pobrania.

Pobierz formularz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: